Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Zapytanie ofertowe – Usługi cateringowe

Zapytanie ofertowe – Usługi cateringowe

Zapytanie ofertowe – Usługi cateringowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: 
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII. 2021r. dla maksymalnie 30 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Zacisze 28.

Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.
Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. 
Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

Wymagane warunki:
1.    Do każdego posiłku, oprócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml/os.

2.    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.

3.    Posiłki należy dostarczać o godz.:
•    śniadanie –  730
•    obiad z podwieczorkiem –  1200
•    kolacja- 1800
Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.
Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:
•    śniadanie – 26% dziennej stawki żywieniowej
•    obiad  z podwieczorkiem- 50%  dziennej stawki żywieniowej
•    kolacja- 24%  dziennej stawki żywieniowej.

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł

4.    Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

5.    Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.

6.    Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów
(np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.)

7.    Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny
z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.
W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

9.    Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.

10.    Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.

11.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.

12.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
•    w pomieszczeniach Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością gramatury z przedstawianym jadłospisem,
•    środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia wymogów higieniczno – sanitarnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

13.    Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.
Cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

14.    Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII. 2021r. dla maksymalnie 30 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Zacisze 28.
Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.
Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.
Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

Wymagane warunki:
1.    Do każdego posiłku, oprócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml/os.

2.    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.

3.    Posiłki należy dostarczać o godz.:
•    śniadanie –  730
•    obiad z podwieczorkiem –  1200
•    kolacja- 1800
Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.
Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:
•    śniadanie                                  – 26% dziennej stawki żywieniowej
•    obiad  z podwieczorkiem         – 50%  dziennej stawki żywieniowej
•    kolacja                                      – 24%  dziennej stawki żywieniowej.

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł

4.    Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

5.    Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.

6.    Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów
(np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.)

7.    Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny
z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.
W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

9.    Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.

10.    Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.

11.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.

12.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
•    w pomieszczeniach Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością             gramatury z przedstawianym jadłospisem,
•    środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia           wymogów higieniczno – sanitarnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

13.    Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.
Cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

14.    Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.
•    opóźnienie w dostarczeniu posiłku powyżej 30 min – 10 pkt.
•    niesmaczny posiłek ( według 50% mieszkańców DPS) – 50 pkt.
•    posiłek nie odpowiada normie wagowej – 20 pkt.
•    nieświeży posiłek – 50 pkt.
•    temperatura potraw zbyt niska – 10 pkt.
•    brudne naczynia w których dostarczana jest żywność -10 pkt.
•    brudny samochód do przewożenia żywności – 10 pkt.
•    brudny strój osoby dostarczającej posiłki – 10 pkt.
•    nie uwzględnienie propozycji mieszkańców – 30 pkt.

15.    Za niewykonanie lub niewłaściwe przygotowanie posiłków zamawiający obniży wynagrodzenie  miesięczne, jako karę umowną w wysokości:
•    10% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 50 punktów karnych w danym miesiącu,
•    20% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 70 punktów karnych w danym miesiącu,
•    jeżeli ocena w danym miesiącu przekracza 100 punktów karnych, Zamawiający rozwiąże umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca.

16.    Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez pracownika pełniącego dyżur.

17.    Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przywozu posiłków:
•    gorące zupy – min. 75oC,
•    gorące drugie dania – min. 65oC,
•    gorące napoje – min. 80oC,
•    sałatki i surówki – max 5oC

18.    Wykonawca oświadczy, że osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.
Wykonawca oświadczy, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC od skutków niewłaściwego wykonywania swoich usług.

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:

Cena oferty – o wadze 100 %
Ocenie będzie podlegała dzienna stawka wyżywienia dla 1 osoby- cena brutto.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl do dnia 18.12.2020 r do godz. 1000  (liczy się data wpływu do DPS)
Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309

Zapytanie ofertowe catering 2021

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image