Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

R E G U LA M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “ZŁOTA JESIEŃ”
W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej “Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach, zwany dalej Domem, jest przeznaczony dla osób w wieku podeszłym.

§ 2.

Dom działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz.1362, ze zm.),
2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837),
3. Uchwały Nr XVIII/134/99 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej “Złota Jesień” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Hutniczej 8,
4. Statutu Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach, przyjętego uchwałą Nr XXIII /198/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. ze zm.,
5. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego oraz w oparciu o regulaminy i procedury wydane na jego podstawie.

Rozdział II
Tryb kierowania i przyjmowania

§ 3.

1. Mieszkańcami Domu mogą być osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, zwanej dalej Gminą, wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
2. Do Domu nie może być przyjęta osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej.
3. W przypadku wolnych miejsc do Domu można przyjąć mieszkańców innych gmin, którzy spełniają warunki określone w ust. 1, oraz zostali skierowani przez właściwą gminę.

§ 4.

1. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja skierowująca wydana przez kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowanej osoby.
2. Szczegółowy tryb przyjmowania osób ubiegających się o miejsce w Domu reguluje procedura dotycząca przyjęcia mieszkańca ustalona przez kierownika Domu.

Rozdział III
Zakres zadań i poziom świadczonych usług

§ 5.

Organizacja Domu, zakres zadań i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 6.

1. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w nim.
2. Przez pierwsze trzy miesiące po przyjęciu mieszkaniec jest zameldowany w Domu na pobyt czasowy. W tym czasie jest realizowany program adaptacyjny będący podstawą do stworzenia indywidualnego planu wsparcia.
3. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje pracownik Domu, zwany pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu.
4. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, który funkcjonuje w oparciu o regulamin zespołu.

§ 7.

1. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.
2. Dom świadczy usługi :
2.1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
• miejsce zamieszkania,
• wyżywienie,
• odzież i obuwie,
• utrzymanie czystości;
2.2. opiekuńcze, polegające na:
• udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
• pielęgnacji,
• niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
2.3. wspomagające, polegające na:
• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
• podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
• umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
• zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
• stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
• działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego możliwości,
• pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
• zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
• finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
• zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu,
• sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.
3. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydawać posiłki dla osób w nim niezamieszkujących, w szczególności dla osób oczekujących na miejsce w Domu.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki mieszkańców

§ 8.

Mieszkaniec Domu ma prawo do:
1. godnego, podmiotowego traktowania ze strony personelu,
2. uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich,
3. uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej, zasady współżycia mieszkańców i innych,
4. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby, zwłaszcza w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia,
5. uczestniczenia w pracach samorządu mieszkańców i wyborach do Rady Mieszkańców,
6. posiadania własnych przedmiotów i miejsca do ich przechowywania,
7. korzystania z własnych ubrań,
8. własnej przestrzeni życiowej oraz możliwości indywidualnego jej zagospodarowywania,
9. spożywania posiłków w domowej atmosferze, udziału w tworzeniu jadłospisów i wyboru pory posiłków,
10. udziału w czynnościach związanych z codziennym życiem Domu,
11. aktywnego trybu życia,
12. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwania z ich strony pielęgnacji i opieki w formie i zakresie uzgodnionym z kierownikiem Domu,
13. przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu kierownika Domu,
14. zgłaszania skarg i wniosków do samorządu i kierownika, a jeżeli sposób załatwienia skargi budzi wątpliwości lub skarga dotyczy kierownika Domu, do dyrektora OPS.

§ 9.

Do obowiązków mieszkańca Domu należy:
1. współdziałanie z personelem w celu zaspokajania swoich podstawowych potrzeb,
2. dbanie, w miarę swoich możliwości, o czystość i higienę osobistą,
3. utrzymywanie porządku wokół siebie, w swoich rzeczach osobistych i wydawanych przez pracowników Domu,
4. przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,
5. przyczynianie się do dobrej atmosfery oraz prawidłowego funkcjonowania Domu,
6. dbałość o mienie Domu,
7. przestrzeganie zaleceń wydawanych przez lekarza,
8. ponoszenie opłat za pobyt w Domu.

§ 10.

1. Mieszkaniec Domu może złożyć do depozytu środki pieniężne oraz przedmioty wartościowe. Depozyty prowadzi kierownik domu zgodnie z przyjętym regulaminem depozytów.
2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez mieszkańca pieniądze i rzeczy nie złożone do depozytu.

§ 11.

1. Mieszkaniec może przebywać okresowo poza Domem, po uprzednim uzgodnieniu czasu nieobecności z kierownikiem Domu.
2. Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w Domu, jeżeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.
3. W przypadku samowolnego opuszczenia Domu przez mieszkańca na okres przekraczający 24 godziny, kierownik Domu powiadamia o tym fakcie dyrektora OPS.
4. W czasie przebywania mieszkańca poza Domem, kierownik Domu nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

Rozdział V
Organizacja i zarządzanie

§ 12.

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Domu, odpowiedzialny za całokształt jego działalności.
2. W czasie nieobecności kierownika jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego pisemnie pracownik Domu.
3. Do obowiązków kierownika m.in. należy:
• wykonywanie decyzji o skierowaniu, umieszczeniu i odpłatności mieszkańców domu,
• pobieranie odpłatności za pobyt w Domu,
• prowadzenie polityki kadrowej (w tym zawieranie umów o pracę) zapewniającej ciągłość funkcjonowania placówki,
• zapewnienie zgodności funkcjonowania placówki z ustawą o pomocy społecznej oraz z innymi przepisami,
• prowadzenie depozytów mieszkańców placówki,
• realizowanie planu finansowego,
• wydawanie zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji potrzebnych do sprawnego funkcjonowania Domu,
• współpraca z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za jego pośrednictwem z kierownikami działów w Ośrodku,
• przedstawianie dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej nie rzadziej niż dwa razy w roku sprawozdania z działalności placówki oraz informacji i wniosków dotyczących jej funkcjonowania.

§ 13.

1. Dom zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych w zespole terapeutyczno opiekuńczym (pielęgniarki, opiekunki, pokojowi, terapeuci zajęciowi, psycholog, rehabilitant), podległych bezpośrednio kierownikowi Domu.
2. Dom może zatrudniać osoby wykonujące zadania w ramach robót publicznych, prac społecznie– użytecznych i odbywających staże oraz pracujące jako wolontariusze.
3. Dom może prowadzić praktyki zawodowe w oparciu o odrębnie zawierane umów i porozumienia.

§ 14.

1. Do obowiązków pielęgniarek przede wszystkim należy:
• opieka, karmienie i pielęgnacja mieszkańców Domu,
• dbanie o ich stan zdrowia,
• wykonywanie zaleceń lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów, w ramach ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej.
2. Do obowiązków opiekunów przede wszystkim należy:
• opieka, karmienie i pielęgnacja mieszkańców Domu,
• dbanie o czystość na terenie placówki i w jej otoczeniu.
3. Do obowiązków pokojowych przede wszystkim należy:
• dbanie o czystość na terenie placówki i w jej otoczeniu,
• mycie naczyń po posiłkach,
• dbanie o czystość ubrań i przedmiotów mieszkańców.
4. Do obowiązków terapeutów zajęciowych przede wszystkim należy aktywizowanie mieszkańców.

§ 15.

1. Nadzór i koordynację nad działalnością Domu sprawuje dyrektor OPS.
2. We wszelkich sprawach Systemu Pomocy Społecznej przed organami Gminy Czechowice – Dziedzice Dom reprezentuje dyrektor OPS.
3. Zadania dotyczące kadr, księgowości, obsługi prawnej, BHP, administracji i zamówień publicznych Domu wykonują pomocniczo odpowiednie komórki organizacyjne OPS w Czechowicach – Dziedzicach.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa

§ 16.

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza, obejmujący plan dochodów i wydatków.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 17.

Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia i przyjęte przez Burmistrza.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image