Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Projekt  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach jest realizatorem projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Część otrzymanych środków przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też,  którzy nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt, a część środków grantu na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

 

Projekt „Śląskie Kadry”

Data publikacji: 7-09-2020

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt pn. „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID – 19”, jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Projekt  w DPS „Złota Jesień” realizowany jest w formie zatrudnienia nowego pracownika – realizatora usług społecznych, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2, wykonywanych w celu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach projektu realizowane jest wsparcie finansowe w formie dodatków do wynagrodzenia dla osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Wysokość dofinansowania łącznie wynosi 70 689,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 59 576,69 zł.

Projekt „Śląskie Pomaga”

Data publikacji: 20-05-2020

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jest bezpośrednim realizatorem projektu  pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”, który  realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej Województwa Śląskiego (Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej)  i Gminy Czechowice-Dziedzice.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i  efektywne  usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II- XII 2020 r.

Działania realizowane w ramach projektu w DPS „Złota Jesień” obejmują doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirus SARS- COV- 2 oraz  doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią.   Wysokość dofinansowania wynosi 23 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 19 550 zł.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image